องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะครู พี่น้องประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ขอยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี2560
รายได้ในการจัดเก็บภาษีในเดือนเมษายน 2560
รายได้ในการจัดเก็บภาษีในเดือนกันยายน 2560

รายงานการประชุมสภา

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกสทางราชการ อบต.สีบัวทอง

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


คลังข่าวมหาดไทย 

 

 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
นโยบายการบริหาร
ประวัติ
สภาพทั่วไป
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
การคมนาคมและสาธารณูปโภค
คณะผู้บริหารอบต.สีบัวทอง
สภาอบต.สีบัวทอง
โครงสร้างส่วนราชการอบต.สีบัวทอง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อตกลงการปฏิบติราชการปี2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
แผนการดำเนินงานประจำปี2559
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564
แผนชุมชน/ตำบลประจำปี2560
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงานประจำปี2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2559
ข้อบัญญัติตามพรบ.สาธารณสุข2535
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2560
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อตกลงการปฏิบติราชการปี2560
สถานที่ตั้งศูนย์ฯ
แนะนำเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนการให้บริการ
เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต
ติดต่อข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงฐานะการเงิน2559
ประกาศสอบราคาปี2559
ประกาศสอบราคาปี2560
สรุปผลประกาศสอบราคา2559
สรุปผลประกาศสอบราคา2560
คู่มือ/แนวทางการติดตามประเมิลผล
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สามปีพ.ศ.2557-2559
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สามปีพ.ศ.2558-2560
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ2558
รายงานการติดตามประเมินผล รายไตรมาสประจำปี2558
การติดตามประเมินผลการบริการ สาธารณะ
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบ การติดตามประเมินผลและแผน พัฒนาประจำปี2559ประมาณพ.ศ.2559
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการพ.ศ.2558
ประกาศเรื่องคู่มือการบริการ สำหรับประชาชน
 

 

จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
65/1 หมู่ที่ 5 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทร. 035-8704444
เว็ปไซต์ www.sribuathong.go.th