EGP องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างที่ปรึกษาการสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะ ๔ ภาระงาน แต่ละงานกำหนดกรอบการประเมิน จำนวน ๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2021
จ้างที่ปรึกษาการสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะ ๔ ภาระงาน แต่ละงานกำหนดกรอบการประเมิน จำนวน ๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (เส้นบ้านนายวัง มั่นคง) ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (เส้นบ้านนายสุชิน ธัญญะเจริญ ไปบ้านนางบุญช่วย น่วมถนอม) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (ซอยข้างบ้านนายสมาน พิพิธ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (ต่อจากเส้นอำเภอ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Sep 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านไร่อ้อยเขตสอง ตำบลสีบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองชะอม ตำบลสีบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Sep 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Sep 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Sep 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Aug 2021
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน 23 Aug 2021
จ้างโครงการลงลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสีบัวทอง (เส้นบ้านนางวันเพ็ญ เพ็ญจันทร์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลสีบัวทอง (เส้นบ้านนางจำลอง บุญประสพ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบึงสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Jun 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลสีบัวทอง (เส้นบ้านนางส้มแป้น นอกใจเสือ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบึงสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jun 2021
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลสีบัวทอง (เส้นบ้านท้องถิ่นไทย) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2021