EGP องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Feb 2023
โครงการต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ 23 Feb 2023
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ ๒ (บริเวณบึงสีบัวทอง) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2023
จ้างโครงการติดตั้งเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ จุด (รายละเอียดแนบ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2023
ซื้อถังขยะเปียก พลาสติกสีดำ พร้อมฝาขนาด ๔๕ ลิตร จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2023
จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jan 2023
จ้างค่าบำรุงและซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวที่ชำรุด รถแบ๊คโฮ VOLVO/EC21OB จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2023
จ้างค่าบำรุงและซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวที่ชำรุด รถยนต์ทะเบียน กข-๘๕๕๔ อ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Jan 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Jan 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Jan 2023
จ้างโครงการจ้างเหมาลงลูกรังกลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๑ ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลสีบัวทอง 23 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลสีบัวทอง 14 Nov 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน 14 Nov 2022
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม หมู่ที่ ๑ ตำบลสีบัวทอง 14 Nov 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลสีบัวทอง 14 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Nov 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Oct 2022
จ้างออกแบบจ้างออกแบบต่อเติม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างออกแบบต่อเติม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ 15 Sep 2022
จ้างโครงการจ้างเหมาลงหินคลุกและลูกรังกลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย หมู่ที่ ๑, ๒, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑ ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
จ้างที่ปรึกษาวิจัยประเมินองค์กร ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการใช้บริการของประชาชน กับองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง และอื่นๆ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน 19 Aug 2022
ซื้อเลื่อยยนต์ขนาดเล็ก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2022
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (เส้นบ้านนางสม ป้อมแก้ว) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2022
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (เส้นบ้านนายฉลวย) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2022
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (เส้นบ้านนางสมหมาย วันชัย) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2022
จ้างค่าบำรุงและซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวที่ชำรุด รถแบ๊คโฮ VOLVO/EC21OB จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2022
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2022
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย อบต.สีบัวทอง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗ จุด ระบบเสียงประกาศผ่านอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 May 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัด จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Apr 2022
จ้างจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Apr 2022
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(รูปทรงโดม) จำนวน ๑ โครงการ และก่อสร้างอาคารห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน จำนวน ๑ โครงการ 01 Apr 2022
จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(รูปทรงโดม) จำนวน ๑ โครงการ และก่อสร้างอาคารห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Apr 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลสีบัวทอง 24 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Mar 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัด จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Mar 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัด จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Mar 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัด จำนวน ๑ คัน 08 Mar 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัด จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลสีบัวทอง 17 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Feb 2022
ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jan 2022
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองขุด ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 29 Dec 2021
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านไร่อ้อยเขตสอง ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 29 Dec 2021
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านไร่อ้อยเขตสอง ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 29 Dec 2021
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านไร่อ้อยเขตสอง ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 28 Dec 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองขุด ตำบลสีบัวทอง 17 Dec 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านไร่อ้อยเขตสอง ตำบลสีบัวทอง 17 Dec 2021
ซื้อรถสุขเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2021
จ้างที่ปรึกษาการสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะ ๔ ภาระงาน แต่ละงานกำหนดกรอบการประเมิน จำนวน ๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2021
จ้างที่ปรึกษาการสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะ ๔ ภาระงาน แต่ละงานกำหนดกรอบการประเมิน จำนวน ๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2021
จ้างที่ปรึกษาการสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะ ๔ ภาระงาน แต่ละงานกำหนดกรอบการประเมิน จำนวน ๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (เส้นบ้านนายวัง มั่นคง) ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (เส้นบ้านนายสุชิน ธัญญะเจริญ ไปบ้านนางบุญช่วย น่วมถนอม) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (ซอยข้างบ้านนายสมาน พิพิธ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (ต่อจากเส้นอำเภอ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Sep 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านไร่อ้อยเขตสอง ตำบลสีบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองชะอม ตำบลสีบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Sep 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Sep 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Sep 2021
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Aug 2021
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน 23 Aug 2021
จ้างโครงการลงลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสีบัวทอง (เส้นบ้านนางวันเพ็ญ เพ็ญจันทร์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลสีบัวทอง (เส้นบ้านนางจำลอง บุญประสพ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบึงสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Jun 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลสีบัวทอง (เส้นบ้านนางส้มแป้น นอกใจเสือ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบึงสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jun 2021
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลสีบัวทอง (เส้นบ้านท้องถิ่นไทย) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2021