หัวข้อประกาศ วันที่
ซื้อเลื่อยยนต์ขนาดเล็ก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 22 Jul 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 19 Jul 2022
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (เส้นบ้านนางสม ป้อมแก้ว) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 12 Jul 2022
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (เส้นบ้านนายฉลวย) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 12 Jul 2022
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (เส้นบ้านนางสมหมาย วันชัย) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 12 Jul 2022
จ้างค่าบำรุงและซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวที่ชำรุด รถแบ๊คโฮ VOLVO/EC21OB จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 07 Jul 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 06 Jun 2022
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 23 May 2022
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย อบต.สีบัวทอง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗ จุด ระบบเสียงประกาศผ่านอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 17 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 10 May 2022