องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
กีฬา และนันทนาการ
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง 01 มี.ค. 2566
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 23 ม.ค. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 2 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 9 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 3 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงากรจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 11 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงากรจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 4 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงากรจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 8 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงากรจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 10 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงากรจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 7 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 6 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 5 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงากรจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 1 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ของ อบต.สีบัวทอง ปีงบประมาณ 2565 03 พ.ย. 2565
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) 03 ต.ค. 2565
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง 26 ก.ย. 2565
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 23 ก.ย. 2565
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 26 ส.ค. 2565
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนหมู่ที่ 1 ตำบลสีบัวทอง 17 ส.ค. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2565 11 ส.ค. 2565
เรื่อง กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อการสรรหาบุคคล และเลือกสรรเปฺ็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พศ2565 19 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่องเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศีกษา ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 01 มิ.ย. 2565
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ 24 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2)ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 10 ก.พ. 2565
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 12 ม.ค. 2565
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 11 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ฯ 29 พ.ย. 2564
สีบัตรเลือกตั้ง สมาชิก อบต . และ นายก อบต 05 พ.ย. 2564
แบบประเมิณความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อบต.สีบัวทอง 26 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง 14 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง 06 ต.ค. 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 13 ก.ย. 2564
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 01 ก.ย. 2564
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 03 ส.ค. 2564
ขอเชิญชวนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 23 ก.ค. 2564
เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อสรรหาบุคคล และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21 ก.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2564 19 ก.ค. 2564
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 09 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ 24 มิ.ย. 2564
ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 21 มิ.ย. 2564
ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง 17 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง เปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 มิ.ย. 2564
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 2563 11 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง 2563 11 มิ.ย. 2564
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทัรพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 2563 11 มิ.ย. 2564
ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง(ภ.ด.ส.3) 2562 11 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562 11 มิ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดอ่างทองเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก 03 พ.ค. 2564
การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 เม.ย. 2564
ประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 21 เม.ย. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th