องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
กีฬา และนันทนาการ
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
ITA


ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
    ข้อมูลพื้นฐาน
        โครงสร้าง
        ข้อมูลผู้บริหาร
        อำนาจหน้าที่
        ข้อมูลการติดต่อ
    ข่าวประชาสัมพันธ์
        ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
    การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
        Q&A
    แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
        แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
        แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
        รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
    การปฏิบัติงาน
        คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
    การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
        คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
        ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        E-Service
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
        ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
        การขับเคลื่อนจริยธรรม
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        ช่องทางแจงเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
        การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
    นโยบาย No Gift Policy
        ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
        การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
        รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
        รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
        การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
        รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    แผนป้องกันการทุุจริต
        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
        มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
        รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th