องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการเสริมสร้างวินัยฯ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
นโยบาย กลยุทธ์ฯ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

คำสั่ง อบต.สีบัวทอง เรื่อง พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล ลว.2 พ.ย.65 คลิกดูไฟล์
คำสั่ง อบต.สีบัวทอง เรื่อง การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป ลว.23 ส.ค.65 คลิกดูไฟล์
คำสั่ง อบต.สีบัวทอง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ลว. 1 ส.ค.65 คลิกดูไฟล์
ประกาศกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ คลิกดูไฟล์
คำสั่งบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th