องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
บุคลากร

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และโครงสร้างองค์กรตามแผนอัตรากำลัง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางบุบผา จันทเกตุ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาววีณา โคตรคำภา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางสมศรี มุสิกะประพันธ์
ครู ศพด.เฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง


นางสาวกาญจนา จั่นประดับ
ครูชำนาญการ

 

นางพยอม เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดแก้วกระจ่าง

นางสาวสิริวัณ มุสิกะประพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.เฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง


นางสาวสุภาภรณ์ ทองสมบูรณ์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุวรรณา นาคแปลงศรี
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th