องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
การป้องกันทุจริต

คู่มือการร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกดูไฟล์
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ คลิกดูไฟล์
ประกาศมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรจสอบพบการทุจริต คลิกดูไฟล์
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกดูไฟล์
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ITA 2566 คลิกดูไฟล์
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.3 ม.ค.66 คลิกดูไฟล์
ประกาศ อบต.สีบัวทอง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ลว. 3 ม.ค.66 คลิกดูไฟล์
ประกาศ อบต.สีบัวทอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว. 3 ม.ค.66 คลิกดูไฟล์
ประกาศ อบต.สีบัวทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ลว. 3 ม.ค.66 คลิกดูไฟล์
ประกาศ อบต.สีบัวทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว. 3 ม.ค.66 คลิกดูไฟล์
ประกาศ อบต.สีบัวทอง เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว. 3 ม.ค.66 คลิกดูไฟล์
ประกาศ อบต.สีบัวทอง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ลว. 3 ม.ค.66 คลิกดูไฟล์
ประกาศ อบต.สีบัวทอง เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ลว.3 ม.ค.66 คลิกดูไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.26 ธ.ค.65 คลิกดูไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว. 26 ธ.ค.65 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th