องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
บุคลากร

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดนางสาวชัญญานุช โรจนบวร
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุรินทร์ ภูริชกานต์
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการพิเศษ


นางกมลทิพย์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
นักทรัพยากร
ชำนาญการพิเศษ


นายศวัส พลายพูล
นิติกร
ชำนาญการ


นายณัฐกานต์ มงคลดี
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

นางสาวพัสตราภรณ์ พุ่มกล่ำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายณัฐพล บุญสันต์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายสมพิษ บุญประสพ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมชาติ ฉิมแป้น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวปวีณา ปิ่นประดับ
พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวนรินทรวดี มั่นคง
พนักงานธุรการ

นางสาววิไลลักษณ์ มีลึก
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอภิญญา อินทร์อุไร
พนักงานส่งเสริมการเกษตร


นางลำจวน หาญกิจ
แม่บ้าน

นางจันทรา พยอม
พนักงานคัดแยกขยะ

นายเชาว์ ทองวิถี
พนักงานตัดหญ้าฯ

นายสายชล จันทร์สุวรรณ
พนักงานตัดหญ้าฯ


นายประทีป เฟื่องขจร
พนักงานขับรถ

นายนัทธพงศ์ เฟื่องฟู
พนง.ประจำรถบรรทุกน้ำฯ

นายสุรพร กลมเกลี้ยง
พนง.ประจำรถบรรทุกน้ำฯ

นายจักพันธ์ พุ่มกล่ำ
พนง.ประจำรถบรรทุกน้ำฯ


นายธวัฒชัย เชื้อนิล
พนง.ประจำรถบรรทุกน้ำฯ

นายวันชัย ปั้นเหน่งเพชร
พนักงานจัดเก็บขยะ

นายฉัตรมงคล บุญชู
พนักงานจัดเก็บขยะ

นายนันทนนท์ เพชรรัตน์
พนักงานจัดเก็บขยะ


นายวิรัตน์ สนธิรอด
พนักงานจัดเก็บขยะ

นางกรอบเพ็ชร เครือทอง
นักบริบาลท้องถิ่น

นางปราณี มนตรีอุปถัมถ์
นักบริบาลท้องถิ่น

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th