องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

035-631333
username: password:
 
บุคลากร

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สมาชิกสภา อบต.นายประดิษฐ มานพ
ประธานสภา อบต.สีบัวทอง


นายอโนชา ขาวโต
รองประธานสภา อบต
 

นายสำริต ชอบชม
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.1


นายละม่อม บุญสันต์
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.1


นายอุทัย คุ้มเขตต์
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.2


นางจรรยา แก้วมา
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.2


นายสมศักดิ์ มณีเนียม
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.3


นายประจิน บุญอร่าม
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.4


นายธวัชชัย บุญประสพ
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.5


นายบุญนำ มีสุข
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.5


นายเจษฎา ฝ่ายไทย
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.6


นางสาววันดี เขียนขยัน
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.7


นายเสน่ห์ สร้อยสนธิ์
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.8


นางดวงรัตน์ สอดส่อง
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.8


นายพงษ์ศักดิ์ ก๋งฉิน
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.9


นางพัชมณฑ์ นาคคำ
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.9


นายบุญสืบ มั่นคง
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.10


นางละมาย ประดับพันธุ์
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.10


นายวิชัย วงษ์สด
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.11


นายสมบูรณ์ ทองคำ
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.11

     
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
โทรศัพท์ 035-631333
www.sribuathong.go.th