องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
บุคลากร

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างองค์กร ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองช่างนายชุมพล โรจน์อำพร
ผู้อำนวยการกองช่างนายพอเจตน์ บุญอร่าม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานนายสำเริง กระจ่างพันธุ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายประมวล โพธิ์กร่าง
พนักงานตัดหญ้าฯ


นายชาตรี รอบรู้
พนักงานตัดหญ้าฯ


นายอดุลย์ บุญประสพ
พนักงานตัดหญ้าฯ

นายวัชระ พุ่มกล่ำ
พนักงานตัดหญ้าฯ


นายนิรุตต์ มีรสสม
พนักงานตัดหญ้าฯ


นายสายชล จันทร์สุวรรณ
พนักงานตัดหญ้าฯ


นายธนกร สวนดอกไม้
พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์


นายสุวิทย์ พรมมี
พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th