องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างขององค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สภาพทั่วไป

 
 
ตราสัญลักษณ์
  ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง คือ
 
ที่ตั้ง
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการยกฐานะมาจากสภาตำบล จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551

ตั้งอยู่ เลขที่ 65/1 หมู่ที่ 5 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยอยู่ห่างจากอำเภอแสวงหา ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 32 กิโลเมตร ถนนสาย ปากดง-แสวงหา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 42.02 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,262.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

 
ลักษณะภูมิประเทศ
 
ภูมิประเทศพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่จัด รูปบางส่วน และน้ำชลประทานไหลผ่านมีคลองธรรมชาติ 1 สาย(คลองสีบัวทอง)ไหลผ่านจากทิศเหนือ ถึงทิศใต้ และมีบึงธรรมชาติ 1 แห่ง (บึงสีบัวทอง) เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สภาพภูมิอากาศ
 
  อากาศร้อนชื้น มี 3 ฤดู
ฤดูร้อนอยู่ในช่วง เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝนอยู่ในช่วง เดือน มิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
ฤดูหนาวอยู่ในช่วง เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน มกราคม
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ทะเล อำเภอค่ายบางระจัน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านพราน ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก, ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
ลักษณะดิน
 

ทรัพยากรดิน ลักษณะเป็นดินเหนียว เนื้อดินเป็นดินละเอียดมีความสามารถการระบายน้ำอยู่
ในระดับต่ำ

ลักษณะของแหล่งน้ำ
 

มีบึงธรรมชาติบึงสีบัวทอง 1 แห่ง เนื้อที่ 120 ไร่
1) บึงที่ 1 ฝั่งตะวันออก พื้นที่บึงประมาณ 27 ไร่ 79 ตารางวา ความจุ 200,000 ลูกบาศก์เมตร
2) บึงที่ 2 ฝั่งตะวันตก พื้นที่บึงประมาณ 29 ไร่ 1 งาน ความจุ 212,600 ลูกบาศก์เมตร
ลำคลองชลประทานสีบัวทอง ไหลผ่าน 1 แห่ง ขนาดกว้างประมาณ 10.00 เมตร ยาว 10 กิโลเมตร

ลักษณะของไม้และป่าไม้

เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ที่อยู่อาศัย สถานประกอบการอุตสาหกรรมครัวเรือนจึงไม่มีป่าไม้ มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพียงบางส่วน

เขตการปกครอง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำ จำนวน
ครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
บ้านดอนแจง ผู้ใหญ่ กระมล หาญกิจ ๑๒๙ ๑๙๓ ๑๘๗ ๓๘o
บ้านสีบัวทอง ผู้ใหญ่ธนัตรัตน์ ชื่นเอี่ยม ๓๓๘ ๔๗๒ ๔๔๙ ๙๒๑
บ้านยางกลาง ผู้ใหญ่สายันต์ พุ่มกล่ำ ๓๖o ๔๖๒ ๔๘๖ ๙๔๘
บ้านคลองชะอม กำนันสุวรรณ์ แจ่มกระจ่าง ๑๖๑ ๒๓๘ ๒๓๖ ๔๗๔
บ้านหนองปรือ ผู้ใหญ่ขันทอง เทพบูชา ๑๑๒ ๑๖๓ ๑๖๓ ๓๒๖
บ้านแก้วกระจ่าง,ดอนกระเบื้อง ผู้ใหญ่ยุทธพงษ์ กมลฉ่ำ ๓๓๔ ๕๒๙ ๕๑๕ ๑o๔๔
บ้านยางอู่ ผู้ใหญ่สิงห์เหิญ บุญอิ่ม ๑๔o ๒o๙ ๒๒๙ ๔๓๘
บ้านยางท่าเฝือก ผู้ใหญ่ประยุทธ จิตรประสงค์ ๑๘๒ ๒๔๕ ๒๗๓ ๕๑๘
บ้านหนองเสือ ผู้ใหญ่สวัสดิ์ จันทร์พันธ์โสม ๑๕๑ ๒๖๔ ๒๓๑ ๔๙๕
๑o บ้านคลองขุด ผู้ใหญ่เสนอ สาสนะ ๑๔๘ ๒๓o ๒๕๗ ๔๘๗
๑๑ บ้านไร่อ้อยเขต 2 ผู้ใหญ่นิพนธ์ เฟื่องฟู ๒o๖ ๓๓๖ ๓๓๗ ๖๗๓
รวม๒,๒๖๑๓,๓๔๑๓,๓๖๓๖,๗o๔

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จากสำนักงานทะเบียนอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th