องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

035-631333
username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
กีฬา และนันทนาการ
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
กิจกรรม


โครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ ประจำปี 2564

การประชุมการแก้ไข้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 89 พรรษา

โครงการบริหารจัดการขยะ ม.10 ตำบลสีบัวทอง

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างประหยัด

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัว

โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีนายประดิษฐ มานพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

การดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงสถานณ์การ Covid - 19

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สีบัวทอง

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะวีรชนคนแสวงหา

โครงการประกวดกิจกรรมนักเรียนดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

เยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
โทรศัพท์ 035-631333
www.sribuathong.go.th