องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
กีฬา และนันทนาการ
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
กิจกรรม


ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง

ปปช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนคนกล้าแห่งสีบัวทอง นายแท่น นายโชติ นายอิน และนายเมือง เนื่องในงาน

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สีบัวทอง

โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิกรุก เพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะทำงาน "สดุดีวีรชนคนแสวงหา" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566

โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม(ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566

เข้าแถวเคารพธงชาติ(ทุกวันจันทร์)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นบ้านและการบริหารจัดการที่ดี

อบต.สีบัวทอง ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

เข้าแถวเคารพธงชาติ(ทุกวันจันทร์)

ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายกกิตติ์ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 2 บ้านสีบัวทอง

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 9 บ้านหนองเสือ

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 3 บ้านประตูน้ำ

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 11 บ้านไร่อ้อย เขต 2

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 4 บ้านคลองชะอม

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 8 บ้านยางท่าเฝือก

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 10 บ้านคลองขุด

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 7 บ้านยางอู่

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 6 บ้านแก้วกระจ่าง

ประชาคมทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรือ

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 1 บ้านดอนแจง

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ อบต.สีบัวทอง

เข้าแถวเคารพธงชาติ (ทุกวันจันทร์)

ประชุมคณะกรรมการหลักกองทุนสุขภาพฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2566

อบต.สีบัวทอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 2565

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชุมสภา อบต.สีบัวทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

เข้าแถวเคารพธงชาติ(ทุกวันจันทร์)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการดำเนินงานชุนยังยืน

ติดตามผลการศึกษาดูงานศูนย์สมุนไพร วิทยาลัยสิรินธร จ.พิษณุโลก

โครงการปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง (เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

กกต.ประจำจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานที่สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองเขตเลือกตั้งที่ 5(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสีบัวทอง เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสีบัวทอง ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของ อบต.สีบัวทอง

โครงการฝึกอบรมความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง(ภายใต้โครงการวันดินโลก)น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

โครงการ ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ประมงจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่นตำบลสีบัวทอง ครั้งที่ 1/2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ครั้งแรก

ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง อบต.

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.64

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564

โครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ ประจำปี 2564

การประชุมการแก้ไข้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 89 พรรษา

โครงการบริหารจัดการขยะ ม.10 ตำบลสีบัวทอง

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างประหยัด

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัว

โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีนายประดิษฐ มานพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

การดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงสถานณ์การ Covid - 19

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สีบัวทอง

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะวีรชนคนแสวงหา

โครงการประกวดกิจกรรมนักเรียนดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

เยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

โครงการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลสีบัวทอง

โครงการปลูกป่าฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th